Kjenner du naboloven $3, den såkalte "trebestemmelsen"?

Busker og trær er mest til glede, men kan også være en kilde til konflikt.
Publisert: tirsdag 04. juni 2024

Trær og busker kan på samme tid være til glede for den som blir skjermet mot innsyn, og til irritasjon for den som mister utsyn og får skygge på uteplassen.

Irriterer man seg over naboens trær og busker er det første man bør gjøre å snakke med naboen. Kanskje kan man komme til enighet, og finne en løsning som begge kan leve med. Det kan f.eks. være at man beskjærer treet eller at man deler kostnaden ved å fjerne et tre. Det er likevel viktig å være klar over at det er den som eier eiendommen treet står på som eier treet og man har som nabo ikke rett til å ta seg til rette og fjerne treet selv. Står treet på borettslagets eiendom, er det borettslaget ved styret som kan beslutte om treet skal beskjæres eller fjernes.

Skulle man ikke komme til enighet har man lovverk som hjelper dersom trær og busker blir til stor ulempe for deg som nabo. Mellom naboer er det nabolovens bestemmelser som sier noe om når man kan kreve at naboen fjerner eller beskjærer treet. Disse reglene gjelder imidlertid ikke for trær og busker innad i sameiet/ borettslaget, det skal vi komme tilbake til helt avslutningsvis.

Naboloven § 3 – den såkalte «trebestemmelsen» - er en spesialbestemmelse om trær og oppstiller fire vilkår som må være oppfylt for at man skal kunne kreve at et tre beskjæres eller fjernes:

1.      treet må stå nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn 1/3 av trehøyden. I tettbygde strøk pleier man å legge til grunn eiendomsgrensen, slik at et tre som står 2 meter fra nabogrensen ikke kan være høyere enn 6 meter.

2.      treet må være til skade eller særlig ulempe for naboen – det kan f.eks. være at treet eller greinene står i fare for å brekke og dermed påføre skade, at det skygger for sola, at det er mye nedfall av løv osv.

3.      det må ikke være av nevneverdig betydning for eieren å beholde treet – det kan f.eks. være at treet har historisk betydning eller har en funksjon som sol- eller vindavskjerming.

4.      det må ikke være av nevneverdig betydning for naturmangfoldet på stedet å beholde treet - for eksempel at det er en sjelden tresort, treet er fredet osv.

Da naboloven § 3 kun omfatter trær som står nærmere naboeiendommen enn 1/3 av høyden, vil andre trær og busker måtte vurderes etter den generelle regelen i naboloven § 2. Denne bestemmelsen fastslår at naboen ikke må ha noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboeiendommen. Dette er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Dersom vilkårene etter naboloven §§ 2 eller 3 er oppfylt er det § 10 som sier noe om konsekvensene av dette. Naboen er forpliktet til å redusere plagene ned til tålegrensen. Dette betyr at i en del tilfeller er det tilstrekkelig at treet beskjæres i andre tilfeller må det fjernes helt. Treet må for eksempel fjernes helt dersom det ikke er levedyktig etter en beskjæring. Dette beror også på en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Noen ganger vokser naboens trær og busker over eiendomsgrensen. Disse tilfellene reguleres av naboloven § 12. Dersom trær og greiner krysser eiendomsgrensen kan man kreve at naboen fjerner dette. Hvis naboen ikke fjerner greiner etc. innen rimelig tid, kan man selv beskjære trær og greiner etter grenselinjen.

Regler i borettslag og sameier

Innad i borettslaget eller sameiet har man ingen eiendomsgrenser og nabolovens bestemmelser kommer da ikke til anvendelse. Spørsmål om trær eller busker må da løses på grunnlag av de reglene som gjelder for borettslag og eierseksjonssameier, altså vedtekter, husordensregler, lovlige vedtak, samt borettslagsloven eller eierseksjonsloven.

Det er styret som er ansvarlig for drift og vedlikehold i laget, og herunder er ansvarlig for skjøtsel av trær og busker. Ønsker man at et tre på fellesareal skal fjernes, må man ta kontakt med styret som kan beslutte om treet skal fjernes eller beskjæres. Styret må vurdere helheten i situasjonen, og særlig ulempene for de berørte beboere.

I noen lag har boligeierne hageparseller til eksklusiv bruk. Det er ulike regler i de i ulike lagene i forhold til ansvar for vedlikehold av hagearealet. Noen steder er det laget som sørger for vedlikehold også av hagene, men de fleste steder har man overlatt dette ansvaret til beboerne. Da er det fornuftig å ta inn bestemmelser om trær og busker i ordensreglene, slik at man unngår at trærne eller hekkene blir til urimelig eller unødvendig ulempe for de andre eierne. Dersom det allikevel oppstår en situasjon med et tre som er til unødvendig ulempe for andre beboere, kan styret pålegge vedkommende å fjerne eller beskjære treet, slik at ulempen forsvinner.

Tekst: Janne Balberg Kvisvik, jurist LABO

Relaterte saker

Dugnad
Er det lov å droppe dugnaden?

16. apr. 2024

Med våren kommer også løv som skal rakes og garasjer som skal males. Men hva har styret i…

Generalforsamling Ovre Bokeligate April 24 Web (1)
Styrearbeid, lærerik dugnadsinnsats

07. mar. 2024

Fordi styrearbeidet er frivillig og noe man gjør for fellesskapet, er det viktig at flere…

Adobestock 684171803 Web 1500
Hvem kan eie bolig i et borettslag?

28. des. 2023

Et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til en bolig. Det betyr at det so…

Adobestock 562897777
Hvorfor har felleskostnadene i borettslaget økt?

18. okt. 2023

Mange har fått seg en overraskelse over hvor mye dyrere alt har blitt. Ikke minst gjelder…

Shutterstock 735478822
Flomutsatte områder: Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag

16. mai 2023

Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men…

Adobestock 617226778
Kan jeg leie ut boligen min

10. jan. 2023

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagsandel selv plikter å bo i b…

Nylander Malene
Depositum i leieforhold

29. jun. 2022

Spørsmål om husleie er på fjerdeplass over spørsmål til Forbrukerrådets forbrukertelefon.…

Labo Takstmann Inne
Nye regler ved kjøp og salg av bolig

29. jun. 2022

1. januar 2022 kom det nye regler som omhandler kjøp og salg av bolig. Loven var tenkt til…

Adobestock 523604725 Web
Nye regler om elbillading i borettslag og sameier fra 1. januar 2021

22. des. 2020

Stortinget har nylig vedtatt regler om elbillading i borettslag og sameier. Reglene trer i…

AI Identitetstyveri
Identitetstyveri, et økende problem

09. okt. 2020

Som medlem i LABO får du gratis ID-tyveriforsikring i If.

Adobestock 102030186
Dyr i borettslag og sameier

04. sep. 2020

Få ting engasjerer mer i borettslag og sameier enn spørsmål om dyr. En hund kan være en be…

Eldre Cd 122
Fremtidsfullmakt

20. jul. 2020

Vi blir stadig eldre og vi bor hjemme lengre enn før. Samtidig kan demens og annen alvorli…

File6481293243524
Tid for lysende julehus

20. des. 2019

Det nærmer seg jul og mange benytter anledningen til å pynte husene sine med lys av ulike…

IMG 1024
Bygge uten å søke kommunen

24. sep. 2019

Oppføring av byggetiltak er som hovedregel søknadspliktig og før man kan bygge må man derf…

Illustrasjonsbilder32
Oppgjørets time

19. sep. 2019

Mange har opplevd å motta en faktura fra håndverkerfirma hvor prisen for arbeidet er høyer…

Trampoline
Trampoliner til glede og besvær

18. sep. 2019

Når sol og sommer kommer, dukker trampolinene opp i hager og på fellesareal. Til glede for…

LABO-magasinet

LABO-magasinet nr 1-2024
LABO-magasinet nr 4-2023
LABO-magasinet nr 3-2023
LABO-magasinet nr 2-2023
LABO-magasinet nr 1-2023