Kan jeg leie ut boligen min

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagsandel selv plikter å bo i boligen, men ingen regler uten unntak.
Publisert: tirsdag 10. januar 2023

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagsandel selv plikter å bo i boligen. Som hovedregel kan boligen derfor ikke leies eller lånes ut. Reglene for utleie i borettslag kan høres veldig strenge ut, men en positiv konsekvens av at det er strengt å leie ut, er at det for det meste er eiere selv som bor i et borettslag. De som eier leiligheten de bor i pleier å ha større interesse av å ta vare på både sin egen andel og området rundt. De bor også ofte lengre i nabolaget og naboene blir derfor bedre kjent. Dette gjør at det er godt tilrettelagt for et godt bomiljø i et nabolag som er borettslag, hvor de fleste beboerne eier leilighetene sine. I eierseksjonssameier er utgangspunktet motsatt. Sameieren har full rettslig råderett over sin seksjon, og kan derfor i utgangspunktet fritt overlate bruken av boligen til andre. Det er likevel en del unntak både for borettslag og eierseksjoner.

BORETTSLAG
I borettslag er hovedregelen at eier selv skal bo i boligen (bruker/ eie-prinsippet). Muligheten for utleie er derfor snever og andelseieren må innhente styrets samtykke for å leie eller låne ut boligen til andre. Styret trenger ikke begrunne et avslag, med mindre utleie omfattes av unntaksreglene og det ikke foreligger saklige grunner til å nekte.

Fra hovedregelen om at utleie eller utlån krever samtykke fra styret, er det gjort flere unntak, og i disse tilfellene har andelseieren rett til å leie eller låne ut boligen:

Andelseieren kan, dersom han eller hun selv bor i boligen, overlate deler av bruken til andre uten samtykke fra styret. Dette gjelder både ved opptak av husstandsmedlemmer og ved utleie av rom i boligen. Det er ikke noe krav om at andelseieren skal ha den dominerende delen av bruken. I disse tilfellene skal styret verken godkjenne utleien eller den som flytter inn, og styret har heller ikke krav på informasjon.

Dersom andelseieren har bodd i boligen minst ett av de siste to årene, kan han eller hun overlate bruken til andre i inntil tre år.

Dette gjelder også dersom boligen har vært bebodd av andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje.

Etter en bruksoverlating på tre år må andelseieren, eller noen av andelseierens nærstående som angitt ovenfor, bo i boligen i minst ett år før boligen kan leies ut igjen.

Selv om andelseieren ikke har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, kan andelseieren likevel leie eller låne ut boligen uten tidsbegrensning dersom andelseieren er midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner. Det avgjørende her er at andelseieren har tenkt å komme tilbake. Endrer planene seg underveis slik at fraværet blir varig, må bruksoverlatingen avvikles.

Videre kan andelseiere overlate bruken av boligen til andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ektefellens nærmeste slektninger (barn, fosterbarn, barnebarn osv. og foreldre, besteforeldre osv.) uten tidsbegrensning.

En andelseier kan også overlate bruken av boligen til sin fraskilte ektefelle eller tidligere samboer dersom den tidligere ektefellen eller samboeren har fått bruksrett til den tidligere felles bolig etter reglene i ekteskapsloven eller husstandsfellesskapsloven.

I tillegg har en andelseier som er en juridisk person rett til å leien ut boligen.

I alle disse tilfellene må styret godkjenne den personen som skal bruke boligen. Styret kan kun nekte å godkjenne vedkommende dersom styret kan påvise en saklig grunn. Grunnen må ha med brukerens forhold å gjøre. Saklig grunn kan f.eks. være at brukeren tidligere er blitt kastet ut på grunn av bråk eller hærverk. Videre kan godkjenning nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier, f.eks. der brukeren ikke oppfyller vedtektsbestemte krav. Det er andelseier som må søke styret om godkjenning og det bør sendes skriftlig søknad. Har ikke styret besvart søknaden innen en måned, anses brukeren som godkjent. 

EIERSEKSJONSSAMEIER 
Hovedregelen i eierseksjonsloven er at en seksjonseier fritt kan leie ut sin bruksenhet, forutsatt at bruken ikke er til skade eller ulempe og bruken fortsatt er å anse som til boligformål.

Utleie av bolig i eierseksjonssameier kan begrenses i vedtekter, men dette forutsetter samtykke fra de berørte sameierne, slik at begrensninger normalt vil måtte tas inn ved stiftelsen av sameiet.

Er det satt som krav i vedtektene at leietaker må godkjennes av styret, men det må i så fall foreligge en saklig grunn for å nekte godkjenning. I praksis må begrunnelsen knytte seg til leietakerens kvalifikasjoner som beboer.

NYE REGLER OM KORTTIDSUTLEIE 
Regjeringen la den 07.12.2018 fram forslag til nye bestemmelser om korttidsutleie i borettslagsloven og eierseksjonsloven. Lovforslaget skal behandles av Stortinget våren 2019.

Med korttidsutleie menes utleie av privatbolig for overnatting på døgn- eller ukebasis. De foreslåtte endringene innebærer en begrensning i adgangen til korttidsutleie i eierseksjonssameier, mens endringene for borettslag innebærer en utvidet adgang til å drive med korttidsutleie. Grensen for hva som anses som korttidsutleie er satt til 30 dager.

For borettslag innebærer forslaget at andelseiere kan leie ut hele boligen på korttidsbasis inntil 30 dager per år uten å måtte søke om tillatelse. Utleie kan kun skje dersom andelseieren selv bor i boligen og gjelder både ved korttidsutleie med og uten vederlag.

For eierseksjonssameier er det foreslått en begrensning i retten til utleie på korttidsbasis på 90 dager per år. Begrensningen gjelder kun ved utleie av hele boligen mot vederlag.  

Sameiet har mulighet til i vedtektene å fastsette andre begrensninger innenfor intervallet 60 til 120 dager. Slike avvikende regler krever to tredjedels flertall på årsmøtet.

Bruksoverlating: Begrepet bruksoverlating tilsvarer begrepet utleie, men går noe videre da det omfatter både det forhold at andelseieren leier ut sin bolig til andre, men også at han låner bort boligen.

Tekst: Janne Balberg Kvisvik, jurist LABO. LABO-magasinet 1-2019

Relaterte saker

Dugnad
Er det lov å droppe dugnaden?

16. apr. 2024

Med våren kommer også løv som skal rakes og garasjer som skal males. Men hva har styret i…

Generalforsamling Ovre Bokeligate April 24 Web (1)
Styrearbeid, lærerik dugnadsinnsats

07. mar. 2024

Fordi styrearbeidet er frivillig og noe man gjør for fellesskapet, er det viktig at flere…

Adobestock 684171803 Web 1500
Hvem kan eie bolig i et borettslag?

28. des. 2023

Et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til en bolig. Det betyr at det so…

Adobestock 562897777
Hvorfor har felleskostnadene i borettslaget økt?

18. okt. 2023

Mange har fått seg en overraskelse over hvor mye dyrere alt har blitt. Ikke minst gjelder…

Shutterstock 735478822
Flomutsatte områder: Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag

16. mai 2023

Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men…

Nylander Malene
Depositum i leieforhold

29. jun. 2022

Spørsmål om husleie er på fjerdeplass over spørsmål til Forbrukerrådets forbrukertelefon.…

Labo Takstmann Inne
Nye regler ved kjøp og salg av bolig

29. jun. 2022

1. januar 2022 kom det nye regler som omhandler kjøp og salg av bolig. Loven var tenkt til…

Adobestock 523604725 Web
Nye regler om elbillading i borettslag og sameier fra 1. januar 2021

22. des. 2020

Stortinget har nylig vedtatt regler om elbillading i borettslag og sameier. Reglene trer i…

AI Identitetstyveri
Identitetstyveri, et økende problem

09. okt. 2020

Som medlem i LABO får du gratis ID-tyveriforsikring i If.

Adobestock 102030186
Dyr i borettslag og sameier

04. sep. 2020

Få ting engasjerer mer i borettslag og sameier enn spørsmål om dyr. En hund kan være en be…

Eldre Cd 122
Fremtidsfullmakt

20. jul. 2020

Vi blir stadig eldre og vi bor hjemme lengre enn før. Samtidig kan demens og annen alvorli…

File6481293243524
Tid for lysende julehus

20. des. 2019

Det nærmer seg jul og mange benytter anledningen til å pynte husene sine med lys av ulike…

IMG 1024
Bygge uten å søke kommunen

24. sep. 2019

Oppføring av byggetiltak er som hovedregel søknadspliktig og før man kan bygge må man derf…

Illustrasjonsbilder32
Oppgjørets time

19. sep. 2019

Mange har opplevd å motta en faktura fra håndverkerfirma hvor prisen for arbeidet er høyer…

Trampoline
Trampoliner til glede og besvær

18. sep. 2019

Når sol og sommer kommer, dukker trampolinene opp i hager og på fellesareal. Til glede for…

LABO-magasinet

LABO-magasinet nr 4-2023
LABO-magasinet nr 3-2023
LABO-magasinet nr 2-2023
LABO-magasinet nr 1-2023
LABO-magasinet nr 4-2022