Valg - LABOs Generalforsamling
LABOs generalforsamling avholdes den 8. mai 2017
I den forbindelse står valg av styrekandidater på dagsordenen.
Valgkomitéen består av følgende personer:
Ståle Landmark, Thorleif Krøgli og Grete Ekenes. Asle Granerud er valgkomiteens sekretær.

Valgkomitéen sender årlig ut forespørsel til borettslagene om man har forslag på kandidater til tillitsverv i LABO.
Vi ber derfor om at borettslag som har forslag på kandidater sender dette skriftlig eller på e-post til:

Adm. dir. Asle Granerud
c/o LABO
Postboks 263
3251 Larvik
e-post : asle@labo.no

Frist for innsending er satt til fredag 17. mars 2017.

Valgkomitéen forbeholder seg retten til å stå fritt i forhold til forslagene.

Nedenfor følger oversikt over hvem som er på valg i år.
Styret:
3 styremedlemmer: Lisbeth Eikenæs, Ingar Jozefowicz og Hege Voll Midtgaard
2 varamedlemmer: Kyrre Eftedal, Torunn Myhre,

Valgkomité: 2 medlemmer: Ståle Landmark og Grete Ekenes

Med hilsen
for valgkomitéen i LABO
Asle Granerud

Forslag til LABOs generalforsamling
LABOs generalforsamling er berammet til 8. mai 2017
En andelseier har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt til styret innen 1. april. Delegerte har rett til å få tatt opp spørsmål som blir meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.
Vi ber derfor om at saker som ønskes behandlet på LABOs generalforsamling
blir fremsatt til LABO innen 31. mars d.å. enten skriftlig eller på
e-post: merete.tholfsen@labo.no

Med hilsen
Larvik Boligbyggelag
Asle Granerud