Utfyllende regler ang. medlemskap osv i LABO - Larvik Boligbyggelag

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 30.08.1946
Endret siste gang 16.06.2021

Vedtekter

Vedtekter

Last ned

1-1 Formål

Larvik Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for andelseierne.

I tillegg har boligbyggelaget til formål å:

 • framforhandle fordeler på vegne av andelseierne
 • forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne
 • eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut
 • drive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar
 • foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital
 • drive eiendomsmegling.

1-2 Forretningskontor

Boligbyggelaget har forretningskontor i Larvik kommune.

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

2-1 Andeler og andelseiere

(1) Andelene skal være på kroner 300,-.

(2) Andelseierne har ikke personlig ansvar for boligbyggelagets forpliktelser.

(3) Boligbyggelaget skal alltid være åpent for nye andelseiere. Alle andeler gir like rettigheter og plikter så framt ikke annet følger av loven. Innmelding skal være skriftlig.

(4) Styret kan nekte medlemskap om det foreligger saklig grunn for å avslå. Dersom medlemskapet avslås, så kan den som ønsker å melde seg inn kreve at styret legger vedtaket om avslag fram for første ordinære generalforsamling.

(5) Med de unntak som følger av punkt 2-1 (6) kan hver andelseier bare eie en andel i boligbyggelaget. Ved sameie i andel i tilknyttet borettslag må samtlige sameiere eie en andel i boligbyggelaget.

(6) Juridiske personer kan være andelseiere i boligbyggelaget. Juridiske personer må eie minst like mange andeler i boligbyggelaget som de eier andeler i tilknyttede borettslag.

(7) Andelseierne skal betale årskontingent. Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

2-2 Overføring av andel

(1) En andel kan ikke overføres til andre uten boligbyggelagets samtykke.

(2) Samtykke kreves ikke når en andel er ervervet av andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving, til søsken eller til noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

(3) Samtykke kreves heller ikke dersom andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(4) Har en andelseier også andel i et borettslag tilknyttet boligbyggelaget, kan andelen i boligbyggelaget bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

(5) Ved eierskifte skal den nye andelseieren straks sende melding til boligbyggelaget, selv om samtykke ikke er nødvendig.

(6) Hvilke rettigheter som følger andelen ved overføring, herunder ansiennitet, framgår av regler fastsatt av boligbyggelagets generalforsamling og eventuelle utfyllende regler fastsatt av styret.

2-3 Avslutning av medlemskap

(1) En andelseier kan melde seg ut av boligbyggelaget. Dette gjelder ikke andelseier som har bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget. Utmelding skal skje skriftlig.

(2) Styret kan vedta å utelukke en andelseier etter reglene i boligbyggelagsloven § 4-5.

(3) Andelseier som melder seg ut av boligbyggelaget eller blir utelukket, har ikke krav på å få tilbake andelsbeløpet eller årskontingenten.

2-4 Salg av boliger

1) Ved salg av nye boliger har medlemmene forkjøpsrett etter de reglene generalforsamlingen har fastsatt om ansiennitet. De med lengst ansiennitet får velge bolig først. Videre etter ansiennitet. Styret kan vedta at ansiennitetsreglene skal fravikes.

(2) Andelseier som bor i bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget, må ved overtakelse av ny eller brukt bolig overlate sin tidligere bolig til den andelseieren vedkommende borettslag eller boligbyggelag utpeker.

2-5 Felles ansiennitet

(1) Andelseierne i de boligbyggelag som til enhver tid er med i ordningen med felles ansiennitet får i konkurranse med andelseiere i Larvik Boligbyggelag ikke regnet ansiennitet lenger tilbake enn 01.01.2004.

(2) Andelseiere med ansiennitet i Larvik Boligbyggelag fra før 01.01.2004 beholder sin ansiennitet i Larvik Boligbyggelag og får rett til å benytte sin ansiennitet i de boligbyggelagene som er med i ordningen med felles ansiennitet regnet fra 01.01.2004. Andelseiere som melder seg inn etter 01.01.2004 får felles ansiennitet regnet fra innmeldingsdato.

3-1 Styret

(1) Boligbyggelaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder og 6 andre medlemmer med 3 varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for lederen og de øvrige styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem (herunder styreleder) og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Dersom boligbyggelaget har mer enn 30 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte. I lag med mer enn 50 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at opptil en tredjedel og minst to av styremedlemmene med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte.

3-2 Styrets oppgaver

(1) Forvaltningen av boligbyggelaget hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse og boligbyggelagets virksomhet og ellers utføre de oppgaver som følger av lov, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

3-3 Styrets vedtak

(1) Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som kan behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsmelding skal behandles i møte.

(2) Styret kan treffe beslutning når mer enn en halvpart av medlemmene er til stede eller deltar i saksbehandlingen. For at styret skal kunne treffe en beslutning, kreves det flertall blant de frammøtte, likevel slik at mer enn en tredjepart av samtlige styremedlemmer må stemme for beslutningen.

3-4 Representasjon og fullmakt

(1) Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte fullmakt til å inngå avtaler i selskapets navn.

4-1 Myndighet

(1) Den øverste myndigheten i boligbyggelaget utøves av generalforsamlingen.

4-2 Tidspunkt for generalforsamlingen

(1) Ordinær generalforsamling holdes hvert år før 1. juli.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor, eller minst en tjuedel av andelseierne krever det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er framsatt.

4-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling

(1) Generalforsamlingen innkalles av styret.

(2) Innkalling til generalforsamling skjer ved skriftlig innkalling til de delegerte (evt. andelseierne). Innkallingen må være kommet fram senest en uke før generalforsamlingen. I innkallingen skal de saker som skal behandles være klart angitt.

(3) En andelseier har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt til styret innen 1. april. Delegerte har rett til å få tatt opp spørsmål som blir meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

4-4 Delegerte

(1) Andelseierne skal være representert på generalforsamlingen ved delegerte.

(2) De delegerte velges av og blant andelseierne etter følgende regler:

 • Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen i borettslaget en delegert med varamedlem for hver fylte femti andelseiere, dog minst en.
 • Øvrige andelseiere velger en delegert med varamedlem for hver fylte femti andelseiere regnet etter tallet på andelseiere ved siste årsmøte. Boligbyggelagets styre innkaller disse andelseierne til møte hvor valget av delegerte blir foretatt.

Valg av delegerte holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg.

4-5 Saker som skal behandles på generalforsamlingen

(1) Ordinær generalforsamling

 •  Godkjenning av årsmelding og årsregnskap
 • Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret
 • Valg av valgkomité som skal ha 3 medlemmer med like mange varamedlemmer hvorav styret oppnevner ett medlem med varamedlem. Flertallet av komiteens valgte medlemmer og varamedlemmer skal velges blant andelseierne som ikke er tildelt bolig gjennom boligbyggelaget
 • Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
 • Eventuelt valg av revisor
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen.

(2) Ekstraordinær generalforsamling

På ekstraordinær generalforsamling behandles de sakene som er nevnt i innkallingen.

4-6 Møteledelse og protokoll

(1) Generalforsamlingen velger møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamlingen skal tas inn i protokollen sammen med opplysninger om stemmetall. Liste over de som har møtt skal legges ved protokollen.

4-7 Stemmerett og avstemming

(1) Hver delegert (andelseier) har en stemme på generalforsamlingen. Med de unntak som følger av loven eller vedtektene krever alle vedtak mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett. De delegerte kan ikke møte med fullmektig.

(2) Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

5-1 Inhabilitet

(1) Ingen kan selv eller ved fullmektig, som fullmektig eller som delegert delta i en avstemming på generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor boligbyggelaget, og heller ikke om søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom andelseieren, fullmektigen eller den delegerte har en vesentlig interesse i saken som kan være stridende mot boligbyggelagets.

(2) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

5-2 Taushetsplikt

(1) Tillitsvalgte, ansatte og daglig leder i boligbyggelaget har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

5-3 Mindretallsvern

(1) Generalforsamlingen kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.

(2) Styret og andre som etter boligbyggelagsloven §§ 6-27 til 6-29 representerer boligbyggelaget, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.

6-1 Vedtektsendringer

Generalforsamlingen kan vedta å endre vedtektene med to tredjedeler av de avgitte stemmer.

6-2 Forholdet til boligbyggelagsloven

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om boligbyggelag av 06.06.2003 nr. 38.

Regler om medlemskap og ansiennitet

Vedtatt på generalforsamling 10.5.2005 gjeldende fra 15.8.2005, sist endret 16.06.2021

I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere i boligbyggelaget. Medlemskap brukes som betegnelse på andel i boligbyggelaget.

1.1 Boligbyggelaget er alltid åpent for nye medlemmer. Søknad om å bli medlem skal være skriftlig. Søknad kan avslås når det er saklig grunn til det.

1.2 Privatpersoner, uansett alder, kan bli medlem i boligbyggelaget. Ingen privatperson kan ha mer enn ett medlemskap i boligbyggelaget.

1.3 Juridiske personer (bedrifter, organisasjoner m.v.) kan bli medlem i boligbyggelaget. Juridiske personer må ha minst like mange medlemskap som de eier andeler i tilknyttede borettslag. Boligbyggelaget avgjør i hvilken grad juridiske personer kan eie medlemskap som ikke er knyttet til andel i et tilknyttet borettslag. Ved innmelding kreves det at organisasjonsnummer oppgis. 

1.4 Ingen kan eie et medlemskap sammen. Har flere ervervet et medlemskap ved arv, kan rettigheter ikke utøves før boligbyggelaget har fått beskjed om hvem som skal stå som medlem og medlemskapet er overført etter disse reglene.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for medlemskap ervervet i fellesskap før lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft.

1.5 Innmelding i boligbyggelaget kan gjøres på Larvik boligbyggelags nettsider, ww.labo.no, samt på andre steder hvor boligbyggelaget legger til rette for innmelding. Medlemskapet starter straks betaling er mottatt, medlemskapet er innført i boligbyggelagets medlemsregister og medlemmet har fått melding om dette. Meldingen skal være datert og opplyse om det som er innført om medlemmet. Dersom søknad om medlemskap avslås, skal innbetalt beløp tilbakebetales.
Medlemmene plikter å gi boligbyggelaget melding om adresseendringer.

1.6 Ved sameie i andel i et tilknyttet borettslag må samtlige sameiere være medlemmer i boligbyggelaget. For andel ervervet før lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft gjelder ikke dette vilkåret.

2.1 Medlemskapet i boligbyggelaget er personlig. Et medlemskap kan ikke overføres uten boligbyggelagets samtykke.

2.2 Samtykke kreves ikke når et medlemskap overdras til:

 • medlemmets ektefelle
 • medlemmets eller ektefellens slektning i rett- opp eller nedstigende linje
 • medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
 • medlemmets eller ektefellens søsken noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

Samtykke kreves heller ikke dersom medlemskapet går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar medlemskapet etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

2.3 Eier medlemmet også en andel i et tilknyttet borettslag, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

Dersom flere eier andelen i borettslaget sammen er kun ett av sameiernes medlemskap knyttet til andelen i borettslaget på denne måten. Medlemskapet med lengst ansiennitet regnes som knyttet opp til andelen hvis det ikke godtgjøres at andelen i borettslaget ble ervervet uten bruk av dette medlemskapet. Ved overføring av medlemskap som ikke er knyttet til andelen i borettslaget må den som overfører sitt medlemskap tegne nytt medlemskap i boligbyggelaget for fortsatt å kunne være sameier i borettslagsandelen.

2.4 Et medlem som får overført til seg et annet medlemskap i boligbyggelaget med lengre ansiennitet enn den ansiennitet medlemmet selv har, kan uten samtidig overdragelse av den bolig medlemskapet i boligbyggelaget er knyttet til, overdra det medlemskapet som har kortest ansiennitet etter reglene i pkt.2.2. Det nye medlemskapet knyttes til andelen i borettslaget.

2.5 Når et medlemskap ønskes overført, skal det straks sendes skriftlig melding til boligbyggelaget. Melding skal sendes selv om samtykke til overføringen av medlemskapet ikke er nødvendig.

2.6 Ved overføring av andel i borettslag fra juridisk andelseier til en privatperson, kan medlemskapet overføres uten samtykke fra boligbyggelaget. For øvrig kan juridiske personer bare overføre medlemskap når særlige grunner foreligger, og etter samtykke fra boligbyggelaget.

2.7 Overføringen av medlemskapet får virkning fra den dato overføringen er ført inn i medlemsregisteret.

2.8 Avgår et medlem med døden, stilles medlemskapet i bero uten tilgang til medlemsrettigheter, herunder rett til bruk av ansiennitet, inntil overføring i tråd med dette kapittelet er gjennomført og overføringen er ført inn i medlemsregisteret. Hvis ingen slik overføring er skjedd innen tre år fra dødsfallet, kan boligbyggelaget slette medlemskapet.

3.1 Et medlem kan alltid melde seg ut av Larvik boligbyggelag. Utmelding må skje skriftlig.

Da det er krav om å være medlem av Larvik boligbyggelag for å kunne være andelseier i borettslag tilknyttet boligbyggelaget, vil en utmelding forutsette at medlemmet ikke lenger er andelseier i et borettslag som er tilknyttet Larvik boligbyggelag.

3.2 Boligbyggelaget kan utelukke et medlem som har handlet til skade for laget, eller som ikke lenger fyller vilkår i vedtektene for å være medlem, jf. lov om boligbyggjelag § 4-5. Medlem med mer enn ett års ubetalt medlemskontingent anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap.

3.3 Ved avslutning av medlemskap, herunder grunnet oppsigelse og utelukkelse, vil alle medlemsrettigheter, ansiennitet og status som medlem i Larvik boligbyggelag bortfalle og medlemmet har ikke rett til å få refundert innbetalt andelskapital eller medlemskontingent.

4.1 Ansiennitet regnes fra den dato boligbyggelaget mottar betaling for medlemskapet.

4.2 Ansiennitet tilknyttet et medlemskap kan bare overføres ved førstegangs overføring av medlemskapet. Ved senere overføringer av medlemskapet nullstilles denne ansienniteten. Arv av medlemskap til nærstående som nevnt i pkt. 2.2 regnes ikke som en overføring som medfører nullstillelse av ansienniteten.

4.3 Ansiennitet bortfaller når en andel i et tilknyttet borettslag overføres etter bestemmelsen i borettslagsloven § 4-12 uten at medlemskapet i boligbyggelaget samtidig overføres. Unntatt fra dette er når andel overføres ved seperasjon/skilsmisse eller samlivsbrudd dersom samboerforholdet har vart i 2 år eller mer.

4.4 Når ansiennitet bortfaller etter reglene ovenfor, skal det fastsettes en ny ansiennitetsdato for medlemmet. Ny ansiennitet opparbeides fra og med den nye ansiennitetsdato.

4.5 Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig har ansiennitet fra samme dato, avgjøres ansiennitetsrekkefølgen dem imellom ved loddtrekning.

5.1 Medlemmene betaler årskontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år skal ikke betale årsavgift.  For nye medlemmer forfaller kontingenten til betaling ved innmelding.

5.2 For medlemskap som blir tegnet i løpet av årets siste kvartal, kreves det ikke inn kontingent for vedkommende kalenderår.

5.3 Årskontingenten forfaller til betaling i løpet av mars måned.

5.4 Årskontingenten for boende medlemmer betales av borettslaget. Som boende medlem regnes etter disse regler den som pr 1/1 i kalenderåret er andelseier i tilknyttet borettslag.

Dersom det er sameie i borettslagsandelen (boligen), dekker borettslaget medlemsavgiften for kun ett av disse medlemmene. De øvrige andelseierne må betale kontingenten på samme måte som ikke-boende.

5.5 Juridiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget betaler kontingent etter de samme regler som privatpersoner. For juridiske personer som har flere medlemskap, skal det betales en årskontingent pr medlemskap.

5.6 Et medlem som i løpet av et kalenderår endrer status fra boende til ikke-boende, betaler først kontingent som ikke-boende medlem fra påfølgende kalenderår.

5.7 Et medlem som i løpet av et kalenderår flytter inn i bolig i borettslag under oppføring, betaler kontingent som boende fra påfølgende kalenderår.

5.8 Privatpersoner som er medlemmer i boligbyggelaget, kan bare eie én bolig i tilknyttede borettslag. Dette gjelder også ved erverv av brukte boliger. Dette er likevel ikke til hinder for at man kan erverve bolig i et tilknyttet borettslag før man har solgt den bolig man allerede fra før måtte ha i et tilknyttet borettslag. Boligbyggelaget kan i slike tilfeller kreve at det blir inngitt salgsoppdrag for den ene av boligene innen seks måneder etter overtagelse av den bolig som ble ervervet sist. Hvis det kan være forbundet med tap eller annen ulempe å måtte selge den bolig som ikke er tenkt brukt som framtidig bolig for medlemmet, kan boligbyggelaget dispensere fra denne regelen.

6.1 Medlemmer i Larvik boligbyggelag får forkjøpsrett ved kjøp av nye og brukte boliger i tilknyttede borettslag før ikke-medlemmer. Forkjøpsrett skal kunngjøres av Larvik boligbyggelag på en egnet måte. Det skal samtidig angis en frist for medlemmer til å melde bruk av forkjøpsrett (meldefrist).

6.2 Ved salg av nye boligprosjekter med forkjøpsrett, fordeles disse basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmet må være a jour med kontingentbetalingen ved tildelingen.

6.3 Ved tildeling av mer enn en bolig til samme juridiske medlem i et prosjekt, fordeler boligbyggelaget disse som et representativt utvalg.

6.4 Etter tildeling kan boligbyggelaget selge ikke tildelte boliger uavhengig av ansiennitet.

6.5 Boligbyggelaget kan fravike reglene i kapittel 6 ved inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

6.6 Forkjøpsrett til brukte boliger gis der hvor forkjøpsretten er sikret gjennom borettslagets vedtekter. Dersom en andel (bolig) i et borettslag skifter eier, kan forkjøpsberettigede medlemmer gjøre forkjøpsrett gjeldende i overensstemmelse med borettslagets vedtekter.

6.7 Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til andelseierens:

 • ektefelle
 • eller ektefellens slektning i rett opp- og nedstigende linje
 • andelseierens eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving
 • andelseierens eller ektefellens søsken
 • noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

Forkjøpsrett kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapsloven § 3.

6.8 Når boligbyggelaget har fått skriftlig melding om at en andel har skiftet eier eller at en andel ønskes solgt, kunngjør boligbyggelaget andelen for de forkjøpsberettigede.

6.9 Et medlem som ønsker å benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til boligbyggelaget innen meldefristen, som skal være minst fem hverdager fra kunngjøringen. Medlemmer som melder sin interesse for å benytte forkjøpsretten etter at denne fristen er gått ut, kan ikke kreve å ta boligen på forkjøpsrett.

6.10 Boligbyggelaget gjør forkjøpsretten gjeldende på vegne av borettslaget innen de frister som følger av § 4-15 i lov om borettslag.

6.11 Dersom det er flere forkjøpsberettigede, enten andelseiere i borettslaget eller medlemmer i boligbyggelaget som ønsker å gjøre bruk av forkjøpsretten, vil rekkefølgen mellom disse avgjøres av reglene i borettslagets vedtekter samt reglene om ansiennitet fastsatt av boligbyggelaget.

6.12 Eventuell overføring av medlemskap må være gjennomført innen kl. 14.00 dagen før fristen for å gjøre forkjøpsrett gjeldende løper ut. Dette betyr at overføringsskjemaet må være innlevert i korrekt utfylt stand.

6.13 Den budgiver som får sitt bud akseptert vil få ansiennitet beregnet fra den dag budet ble akseptert. Vedkommende behøver ikke melde fra om at forkjøpsrett ønskes benyttet.

6.14 Dersom det ikke har foregått budgivning, regnes ansiennitet fra kontraktsinngåelsen.

6.15 Har kjøper samme ansiennitet som øvrige medlemmer som har inngitt krav eller interesse, skal kjøper regnes for å ha best ansiennitet av disse.

6.16 Boligbyggelaget kan i enkeltsaker fravike reglene om forkjøpsrett for medlemmene når særlige grunner tilsier det.

7.1 Tildeling av utleieboliger forutsetter medlemskap i boligbyggelaget og at kontingentbetaling er à jour.

7.2 Utleieboligene tildeles etter personlig opparbeidet ansiennitet, overført ansiennitet gjelder ikke.

7.3 Hvis flere medlemmer har ansiennitet fra samme dato avgjøres tildelingen ved loddtrekning.

7.4 Utleieboliger finansiert med tilskudd fra det offentlige tildeles medlemmene i samsvar med de til enhver tid gjeldende vilkår knyttet til tilskuddet.

7.5 Tildelingskriteriene kan fravikes når det er nødvendig å benytte utleieboliger for eksempel til omplassering av leietakere, ved sanering/rehabilitering, kjøp av eiendommer m.v. som boligbyggelaget er involvert i.

7.6 Inntil to av boligbyggelagets utleieboliger kan disponeres til fordel for ansatte i boligbyggelaget med akutte boligbehov.

Boligbyggelagenes medlemsfordeler

Disse medlemsbetingelsene gjelder for deg som er medlem i boligbyggelaget og som ønsker å delta i fordelsprogrammet for boligbyggelagets medlemmer. Ved behov kan leverandørene innhente informasjon og få verifisert medlemskapet hos boligbyggelaget.

Vilkår pr. 22 mars 2021

1. Brukervilkår og bevis

1.1.  Generelt

Tilgang til fordelsprogrammet betinger medlemskap i boligbyggelaget og gjelder for deg som privatperson.

1.2. Aktivering av medlemsfordelene

Aktivering av medlemsfordelene dine betyr at du registrerer deg for å få tilgang til å opptjene bonus hos utvalgte samarbeidspartnere.  Du aksepterer samtidig disse medlemsbetingelsene for fordelsprogrammet

1.3. Gyldighet for medlemsbetingelsene

Disse medlemsbetingelsene gjelder fra tidspunkt for aktivering.

1.4. Deaktivering 

Ved utmelding av boligbyggelaget vil alle personopplysninger bli slettet forutsatt at det ikke er opplysninger som ditt boligbyggelag er lovpålagt å beholde (som for eksempel etter regnskapsreglene) eller må beholde av andre grunner (som for eksempel å håndtere senere krav).

2. Bonus

2.1. Opptjening av bonus

Bonus er en rabatt i form av en prosentsats av betalt beløp som du får godskrevet din bonuskonto etter at du har handlet hos en av våre samarbeidspartnere.

Det har på vegne av medlemmene blitt fremforhandlet en rekke avtaler med tilbydere av forskjellige varer og tjenester. Oversikt over hvilke tilbydere dette gjelder, og medlemsfordelene finner du på våre hjemmesider og i medlemsappen.

Det blir ikke beregnet bonus på kjøp i våre samarbeidspartneres nettbutikk med mindre dette er tydelig kommunisert i medlemsfordelen.

For å kunne benytte alle fordelene må medlemskapet først aktiveres. Er ikke medlemskapet aktivert, vil du ikke opparbeide deg bonus.

2.2. Aktivering av medlemsfordelene

Medlemskapet kan aktiveres på Min side på fordelerformedlemmer.no, boligbyggelagets hjemmeside eller i medlemsappen. Det er 15 års aldersgrense for å aktivere medlemskapet.

Når du aktiverer medlemskapet, registrerer du bankkontonummer for utbetaling av bonus.

For at du som aktivert medlem skal opparbeide deg bonus må du også registrere bankkonto og kredittkortnummer og betale med registrert kort når du handler hos en av våre samarbeidspartnere.

Når du har fylt ut nødvendige opplysninger for aktivering og lagret opplysningene, er medlemskapet aktivert.

2.3. Overføring av bonus

Minstebeløpet for overføring av bonus er kr 100,-. Du kan når som helst overføre bonus over kr 100,- fra din bonuskonto til din registrerte bankkonto ved å logge inn på «Min side» eller i appen.

2.4. Bonus ved opphør av medlemskap

Dersom du avslutter ditt medlemskap i boligbyggelaget, avsluttes automatisk dine muligheter for bonusopptjening.  Ved opphør utbetales hele beløpet dersom du har registrert bankkonto for utbetaling.

2.5. Bortfall av bonus (foreldelse)

Dersom du ikke har opptjent eller tatt ut din bonus i løpet av en tre - 3 - års periode (lovens foreldelsesfrist), bortfaller opparbeidet bonus.

2.6. Reklamasjon/manglende bonus registrering

Ved reklamasjon på beregning av bonus, må kvittering på kjøp som grunnlag for bonus fremlegges til boligbyggelaget. Frist for å reklamere over beregning av bonus er senest en måned etter at handelen fant sted. Det vil kun bli etterregistrert bonus ved feil på systemet, har du glemt å registrere betalingskortene i medlemsprofilen, blir ikke bonus ved kjøp etterregistrert.

2.7. Ansvar for bonusbeløp

Medlem med aktivert medlemskap har ikke krav på bonus dersom tilbydere unnlater å innbetale denne på medlemmets bonuskonto som følge av konkurs eller avtalebrudd fra tilbyders side.

2.8 Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som boligbyggelaget ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, og som hindrer boligbyggelaget fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, så som i forbindelse med registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester, og hendelser utenfor deres kontroll, opphører boligbyggelagets forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

2.9 Endring av medlemsvilkår

Disse medlemsbetingelser, herunder regler for beregning av bonus, vil kunne endres. Slike endringer vil bli kommunisert på boligbyggelagets hjemmeside samt i kanaler boligbyggelaget anser som hensiktsmessige. Varselets lengde vil avhenge av endringens betydning. Skulle du være uenig i en endring av vilkårene, kan du deaktivere medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

3. Personvern

3.1. Generelt

Dine personopplysninger vil bli behandlet i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler på området.

3.1. Behandlingsansvarlig

Boligbyggelaget er behandlingsansvarlig for medlemsopplysninger. BBL Pivotal er databehandler på vegne av boligbyggelaget i henhold til inngått databehandleravtale. De personopplysningene som er registrert om deg blir følgelig behandlet av Boligbyggelaget og BBL Pivotal.

3.2. Behandling av informasjon 

Når du handler og betaler med registrert betalingskort vil informasjon om handlet beløp, dato og hvor kjøpet er foretatt bli lagret. Tilsvarende gjelder for betalingskort og kredittkort knyttet til den eller de bankkonti du har registrert på Min side. Transaksjonsopplysningene hentes inn fra Storebox. Transaksjonsinformasjon er nødvendig for å kunne utbetale bonus til din bonuskonto. Denne informasjonen vil ikke bli distribuert til tredjepart uten at det foreligger lovlig grunnlag for slik overføring. Se ellers boligbyggelagets personvernerklæring og fordeler for medlemmer sin personvernerklæring for mer informasjon.

3.3. Dine plikter for å sikre dine personopplysninger 

Ditt brukernavn og passord på Min side og i medlemsappen er personlig og må ikke utgis til andre. Med ditt brukernavn og passord har du tilgang til å få din bonus utbetalt. 

3.4. Adresseendringer mv.

Du plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt i din profil på Min Side eller ved henvendelse til boligbyggelaget.

4. Vår kommunikasjon med deg

4.1. Innledning

Formålet med å behandle personopplysninger som registreres om deg er for å gi nødvendig grunnlag for å beregne medlemsbonus.

4.2. Informasjon og endringer

Som medlem og deltaker i fordelsprogrammet vil vi kunne sende deg informasjon om fordelsprogrammet, herunder på e-post. Ønsker du å ikke å motta dette, kan du når som helst endre dine preferanser ved å logge deg inn på Min side.

4.3. Informasjon og medlemstilbud

Som medlem og deltaker i fordelsprogrammet vil du motta informasjon og medlemstilbud fra boligbyggelaget, og utvalgte samarbeidspartnere. Denne informasjonen vil bli gitt til deg på e-post, telefon, SMS og pushvarsel via medlemsapp. Du kan selv velge hvilken kanal vi kan kontakte deg på.

Opplysninger du registrerer samt kjøpsinformasjon fra samarbeidspartnerne kan bli benyttet for å formidle tilbud og informasjon til deg. Boligbyggelaget kan dele kontaktinformasjonen din med samarbeidspartnere med den hensikt å gi deg informasjon om medlemstilbud dersom du har samtykket i dette. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake ditt samtykke

5. Annet

5.1. Ansvar

Boligbyggelaget påtar seg ikke noe selvstendig ansvar for mislighold e.l. fra boligbyggelagets samarbeidspartnere. Dette gjelder også ikke utbetalt bonus.

5.2. Kontakt

Alle henvendelser som gjelder ditt medlemskap, kan rettes til boligbyggelaget. LABO 33138500 eller labo@labo.no

For deg som er medlem i boligbyggelaget og vil ta i bruk fordelsprogrammet, Boligbyggelagenes medlemsfordeler.

Vilkår pr. 8.juni 2021

1. Generelt

1.1.  Fordelsprogrammet

Fordelsprogrammet er en tjeneste til boligbyggelagets medlemmer der man får tilgang til gode rabatt- og bonusavtaler med våre samarbeidspartnere. Oversikt over hvilke fordeler og hvor stor bonus du får hos hver enkelt, finner du på Min side eller hjemmesiden til boligbyggelaget.

Som medlem i boligbyggelaget får du tilgang til fordelsprogrammet og gjelder for deg som privatperson.

1.2. Gyldighet 

Vilkårene i fordelsprogrammet gjelder fra tidspunkt for innmeldelse i boligbyggelaget.

2. Endring av vilkår

Vilkårene vil kunne endres. Oppdaterte vilkår vil du til enhver tid finne på Min side.

3. Bonus

3.1. Vilkår for opptjening av bonus

For å ta i bruk fordelsprogrammet, og -benytte deg av fordelene og kunne opptjene bonus må du være fylt 15 år.

For å få bonus når du handler, må du registrere ditt betalingskort på Min side og betale med ditt registrerte betalingskort.

For å få utbetalt opptjent bonus må du også registrere kontonummeret som bonus skal utbetales til på Min side.

3.2. Opptjening av bonus

Hos våre samarbeidspartnere som gir bonus beregnes bonus ut fra en prosentsats av betalt beløp som du får godskrevet din bonuskonto etter at du har handlet.

Det blir ikke beregnet bonus på kjøp fra våre samarbeidspartneres nettbutikker med mindre dette er tydelig kommunisert i fordelen.

3.3. Utbetaling av bonus

Du kan enkelt be om en overføring av bonus fra din bonuskonto til din registrerte bankkonto ved å logge inn på Min side forutsatt at bonusbeløpet over kr 1. Bonus er tilgjengelig for uttak 30 dager etter kjøpsdato.

3.4. Bonus ved opphør av medlemskap i boligbyggelag

Ved opphør av ditt medlemskap i boligbyggelaget utbetales opptjent bonus automatisk til kontonummer som er registrert for utbetaling, uavhengig om det tegnes nytt medlemskap eller ikke.  Dersom kontonummer for utbetaling ikke er registrert vil du som medlem bli bedt om å registrere dette på Min side med en frist på 14-dager.   

3.5. Bortfall av bonus (foreldelse)

Bonus som ikke er bedt om å bli utbetalt til din bankkonto innen tre år etter at bonusen er opptjent, blir foreldet (lovens foreldelsesfrist). Bonus som nærmer seg foreldelsesfristen vil gå frem av Min side. 

3.6. Reklamasjon/manglende bonus-registrering

Ved reklamasjon på beregnet bonus, må kvittering på kjøp fremlegges til boligbyggelaget. Frist for å reklamere er senest en måned etter at handelen har funnet sted. Vi etter registrerer bonus ved systemfeil. Har du derimot glemt å registrere betalingskortet ditt som du benyttet ved gjennomføring av kjøp, da du foretok kjøpet, blir ikke bonus etter registrert.

3.7. Ansvar for bonus ved konkurs eller avtalebrudd

Du har ikke krav på bonus dersom samarbeidspartnere unnlater å innbetale denne på din bonuskonto som følge av konkurs eller avtalebrudd fra samarbeidspartnerens side.

3.8. Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som boligbyggelaget ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, og som hindrer boligbyggelaget fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, i forbindelse med registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester, opphører boligbyggelagets sine forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

4. Rabatt

Hos samarbeidspartnere som tilbyr rabatt vil du oppnå rabatt ved kjøp i fysisk butikk mot at du fremviser ditt medlemsbevis i boligbyggelaget.

5. Personvern

Alt som omhandler personvern, er beskrevet i boligbyggelagets sin personvernerklæring.  

6. Vår kommunikasjon med deg

6.1. Innledning

Formålet med å behandle personopplysninger som registreres om deg er for å ha nødvendig grunnlag for å beregne og utbetale bonus, samt tilpasse kommunikasjon til deg.

6.2. Informasjon og medlemstilbud

Som medlem i boligbyggelaget vil du motta informasjon og medlemstilbud hos samarbeidspartnerne direkte fra boligbyggelaget så lenge du har gitt samtykke til dette. Du kan når som helst se og endre dine samtykker på Min side.

7. Annet

7.1. Ansvar

Boligbyggelaget påtar seg ikke noe selvstendig ansvar for mislighold e.l. fra boligbyggelagets samarbeidspartnere. Dette gjelder også ikke utbetalt bonus.

7.2. Kontakt

Alle henvendelser som gjelder dette fordelsprogrammet, skal rettes til boligbyggelaget

Relatert innhold

Adobestock 290568018
Overfør medlemskap

Medlemskap i LABO kan overføres til, eller byttes med familiemedlemmer. Kanskje kan ansien…