Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med temaet og eventuelt håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

LABOs virksomhet er organisert på følgende måte:

Orgkart

LABO (Larvik Boligbyggelag) er et samvirkeforetak som har som hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annet vis, og å forvalte boliger for andelseierne. LABOs virksomhet drives i Larvik kommune.

Følgende datterselskap med eierandel på mer enn 50% inngår i konsern:

  • Aktiv Eiendomsmegling Larvik / Larvikmegler’n AS
  • LABO Prosjekt AS
  • Torstvedtbakken AS

Aktsomhetsvurderinger

Det avholdes arbeidsmøter for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger minst en gang i året, der vi kartlegger risiko knyttet til innkjøp av varer og tjenester. Leverandørene våre blir inndelt etter bransje, og disse blir vurdert ut ifra en forhåndsfastsatt risiko. Av erfaring skiller noen bransjer seg ut som mer risikoutsatt for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold enn andre. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger vil vi ha størst oppmerksomhet rettet mot disse bransjene for å avdekke og forebygge eventuelle regelbrudd. Dersom en leverandør blir vurdert til å inneha høy eller middels risiko, vil selskapet innhente mer dokumentasjon om leverandøren for å vurdere om tiltak må iverksettes. Ved lavere risiko vil vi vurdere nærmere tiltak dersom det dreier seg om store leverandører og da basert på en konkret vurdering.

Det er ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser i vår virksomhet. Generelt er det imidlertid risiko knyttet til flere av varene og tjenestene LABO kjøper inn. Dette gjelder både innenfor kjøp av varer og tjenester til morselskapet, som mobiltelefoni, IT-utstyr og rengjøringstjenester, og innkjøp i selskapene, slik som materialer, produktet og arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen. 

LABO har som oppfølging av risikokartleggingen iverksatt tiltak som består i innhenting av ytterligere informasjon fra leverandører/forretningspartnere for å gi bedre grunnlag for vurdering av risiko og for å kunne avdekke faktiske negative konsekvenser, samt implementering av kontraktsbetingelser og forventninger knyttet til krav i åpenhetsloven overfor nye og eksisterende avtaleparter. Informasjonsinnhenting skjer gjennom utsending av spørreskjemaer samt søk på internett og selskapenes hjemmesider, samt annen kontakt med leverandøren. Hva gjelder kontraktsbetingelser vil dette bety at det stilles krav og forventninger om at avtaleparten oppfyller åpenhetslovens krav.

Offentliggjøring

LABO offentliggjør redegjørelsen om åpenhetsloven på nettsiden, og svarer på skriftlige henvendelser om hvordan virksomheten håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom det er spørsmål angående vårt arbeid med åpenhetsloven, vennligst send en e-post til: labo@labo.no.

Oppdatert: 26.06.23