Bruksoverlating/ Utleie

Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din.

Søknadsskjema

Dette skjemaet kan du benytte dersom du over en periode selv ikke skal bo i din bolig, og ønsker at noen andre skal kunne bruke/leie boligen. Søknaden leveres til styret i borettslaget som vurderer om vilkårene for utleie/bruksoverlating er oppfylt, og godkjenner den som skal flytte inn. 

Last ned skjema

Dette skjemaet må du skrive ut og signere

Spørsmål og svar

Formålet i borettslag er basert på et grunnleggende prinsipp om brukereie, det vil si at eieren skal bruke boligen selv. Det er derfor satt grenser for den enkelte andelseiers anledning til å overlate bruken av boligen til andre.

Andelseieren har imidlertid rett til å overlate bruken av hele boligen i inntil tre år dersom han/hun har bodd i boligen selv i minst ett av de to siste årene. Dersom det er andelseiers ektefelle, andelseierens eller ektefelles slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn som har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene anses også vilkåret for botid å være oppfylt.

Dersom kravet til botid er oppfylt, kan andelseier søke styret om godkjenning til å overlate bruken av boligen til andre i inntil tre år uten å oppgi noen grunn for hvorfor man ønsker dette.

Grunnen til at andelseier må søke om godkjenning, er at borettslaget skal ha en mulighet til å foreta en vurdering av den personen som det ønskes å overlate bruken til. Den viktigste grunnen for å kunne nekte en leietaker, er at det foreligger en velbegrunnet frykt for at leieren vil opptre til sjenanse for de øvrige som bor i borettslaget.

Selv om man ikke har oppfylt bokravet på 3 år, kan man søke om å leie ut boligen dersom man midlertidig ikke kan bruke boligen selv som følge av arbeid, utdannelse, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner. Kravet er at fraværet er midlertidig og utleie kan skje så lenge grunnlaget for å kunne leie ut foreligger.

Både i borettslag og i eierseksjonssameier er det lov til korttidsutleie av boligen. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 dager sammenhengende. I borettslag kan man leie ut boligen i inntil 30 døgn per år. For eierseksjonssameier er grensen satt til maksimalt 90 døgn, men her kan sameiene fastsette annen grense mellom 60 og 120 døgn i vedtektene. Korttidsutleie innenfor disse rammene krever ikke søknad og tillatelse fra styret.

Hovedregelen for å kunne leie ut, er at andelseieren har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Dette gjelder imidlertid ikke utleie til nærstående. Med nærstående menes:

Andelseiers ektefelle
Andelseiers slektninger i rett oppstigende linje (foreldre og besteforeldre osv)
Andelseiers slektninger i rett nedstigende linje (barn og barnebarn osv)
Andelseiers fosterbarn
Andelseiers ektefelles slektninger i rett oppstigende linje (ektefelles foreldre og besteforeldre osv)
Andelseiers ektefelles slektninger i rett nedstigende linje (ektefelles barn og barnebarn osv)
Andelseiers ektefelles fosterbarn

Oppregningen er uttømmende. Det betyr at andre slektninger ikke er omfattet av denne bestemmelsen. Selv om du i utgangspunktet fritt kan leie ut til din datter, må du likevel på forhånd søke styret og få godkjennelse.

Ja, det kan de. Så lenge du, som andelseier, bor i boligen, kan du fritt overlate bruken av deler av boligen til andre uten å søke styret om dette.