Verktøy for vedlikeholdsplanlegging


Gode grunner til vedlikeholdsplanlegging:

 • Fagpersoner med høy faglig kompetanse vurderer byggets tilstand
 • Oversikt over hva som bør gjøres de kommende år
 • Oversikt over vedlikeholdskostnadene i årene fremover.
 • Hjelp til budsjettering og kontroll med økonomien.

Verktøy for vedlikeholdsplanlegging gjør det lett å holde oversikt over vedlikeholdsoppgaver
- og når de skal utføres.
Det foretas en befaring der bygningenes tilstand vurderes og vedlikeholdsplanen for
de neste 10 år frem i tid oppdateres.

For mer informasjon om vedlikeholdsplanlegging - ta kontakt med Dag Rune N. Norheim tlf.: 977 53 054.

Avtalen inneholder:

 • Oppsummering av bygningenes tilstand og anbefalte tiltak
 • Hva som iverksettes kommende år
 • Vedlikehold i et 10-års perspektiv
 • Kostnader og avsetninger
 • Bildedokumentasjon
 • Registeringsskjema for utstyr, leverandører og serviceavtaler
 • Aktivitetslogg over vedlikehold
 • Generell informasjon om vedlikehold
 • Egen kontaktperson med bygningsfaglig kompetanse

Styret er i forhold til Borettsloven forplikta til å holde bygninger og eiendommer i boligselskapet i forsvarlig stand. Planlegging av vedlikehold i regi av LABO et redskap til å få utført denne plikta på best mulig måte, ved å legge planer for tiltak til rett tid, sammen med finansiering av tiltakene. At det blir utarbeidet en detaljert plan i samarbeid med teknisk avdeling på LABO, gjør at det ikke blir så sårbart hvem som sitter i styret. Det kan mange ganger være vanskelig med kontinuiteten når det gjelder vedlikehold. Det er ikke så lett å få satt dette i system slik at nye styrer har full oversikt. Vedlikeholdsplanlegging er et nyttig verktøy som hjelper på denne utfordringen.

Omfanget av skader på bygninger i Norge er betydelig. Årlig brukes store beløp til å utbedre skader som skyldes mangelfullt vedlikehold. Vedlikehold bør utføres før følgeskader oppstår. Jevnlig kontroll gir også kontroll på kostnadene. Vedlikeholdsplanlegging bidrar til å opprettholde bygningenes tekniske standard, og reduserer vedlikeholdskostnadene over tid. Vedlikeholdsavtale via LABO innholder også et møte med Økonomiavdelingen til LABO, som har kompetanse og erfaring i forhold til hvordan det er mest fornuftig å finansiere vedlikeholdstiltakene.

Boligselskapet kan søke Husbanken om tilskudd til å etablere planen som Trinn 1 tilstandsrapport. Ved tegning av avtale blir dette ivaretatt av LABO.
Ved etablering av vedlikeholdsavtalen søker vi Husbanken om tilskudd i henhold til reglene i Husbanken, tilskudd til tilstandsvurdering, trinn 1. Det gis pr dato tilskudd med inntil 50 % av boligselskapets kostnader til etableringen.