Verktøy for vedlikeholdsplanlegging

Verktøy for vedlikeholdsplanlegging gjør det lett å holde oversikt over vedlikeholdsoppgaver- og når de skal utføres. Det foretas en befaring der bygningenes tilstand vurderes og vedlikeholdsplanen for de neste 10 år frem i tid oppdateres

Gode grunner til vedlikeholdsplanlegging

Kompetanse

Fagpersoner med høy faglig kompetanse vurderer byggets tilstand

Planlegging

Oversikt over hva som bør gjøres de kommende år

Kostnader

Oversikt over vedlikeholdskostnadene i årene fremover

Budsjett

Hjelp til budsjettering og kontroll med økonomien

  • Oppsummering av bygningenes tilstand og anbefalte tiltak
  • Hva som iverksettes kommende år
  • Vedlikehold i et 10-års perspektiv
  • Kostnader og avsetninger
  • Bildedokumentasjon
  • Registeringsskjema for utstyr, leverandører og serviceavtaler
  • Aktivitetslogg over vedlikehold
  • Generell informasjon om vedlikehold
  • Egen kontaktperson med bygningsfaglig kompetanse

Styret er i forhold til Borettsloven forplikta til å holde bygninger og eiendommer i boligselskapet i forsvarlig stand. Planlegging av vedlikehold i regi av LABO et redskap til å få utført denne plikta på best mulig måte, ved å legge planer for tiltak til rett tid, sammen med finansiering av tiltakene. At det blir utarbeidet en detaljert plan i samarbeid med teknisk avdeling på LABO, gjør at det ikke blir så sårbart hvem som sitter i styret. Det kan mange ganger være vanskelig med kontinuiteten når det gjelder vedlikehold. Det er ikke så lett å få satt dette i system slik at nye styrer har full oversikt. Vedlikeholdsplanlegging er et nyttig verktøy som hjelper på denne utfordringen.

Omfanget av skader på bygninger i Norge er betydelig. Årlig brukes store beløp til å utbedre skader som skyldes mangelfullt vedlikehold. Vedlikehold bør utføres før følgeskader oppstår. Jevnlig kontroll gir også kontroll på kostnadene. Vedlikeholdsplanlegging bidrar til å opprettholde bygningenes tekniske standard, og reduserer vedlikeholdskostnadene over tid. Vedlikeholdsavtale via LABO innholder også et møte med Økonomiavdelingen til LABO, som har kompetanse og erfaring i forhold til hvordan det er mest fornuftig å finansiere vedlikeholdstiltakene.

Boligselskapet kan søke Husbanken om tilskudd til å etablere planen som Trinn 1 tilstandsrapport. Ved tegning av avtale blir dette ivaretatt av LABO.
Ved etablering av vedlikeholdsavtalen søker vi Husbanken om tilskudd i henhold til reglene i Husbanken, tilskudd til tilstandsvurdering, trinn 1. Det gis pr dato tilskudd med inntil 50 % av boligselskapets kostnader til etableringen.

Kontakt oss

For mer informasjon om vedlikeholdsplanlegging
Dag Rune N. Norheim
Prosjektleder
977 53 054