Prosjekt- og boligutvikling


Prosjekt- og boligutvikling bistår boligselskap med planlegging og gjennomføring av rehabilitering og vedlikehold.

Eiendommer med bygninger og uteområder er verdier som må tas vare på og utvikles. Dette for å ivareta dagens- og fremtidens krav og forventninger.

God oversikt over bygningers og uteområders tilstand er viktig for fremtidig planlegging, vedlikehold og utvikling. Dette sikrer forutsigbarhet for alle som bor i borettslag og sameier.

Avdeling for Prosjekt- og boligutvikling skal være styreleder og styrets naturlige samarbeidspartner for å sikre en slik forutsigbarhet. Vi mener boligselskapene får mye igjen for å søke bistand hos en profesjonell samarbeidspartner ved gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter.

Ta kontakt med oss når dere har spørsmål eller behov for råd og veiledning.

Våre områder:

 • Nybygg: samarbeidspartner og/eller prosjektleder
 • Rehabilitering: vedlikeholdsplanlegging og gjennomføring
 • Teknisk rådgivning

 

Heis- og fasaderehabilitering, Skreppestad 16C

Rehabilitering og vedlikeholdsplanlegging:

Alle bygningsdeler har en forventet levetid. Vi vet at mange starter arbeidet med vedlikehold og rehabilitering for sent. Det er på lang sikt dyrt og skal uventede hendelser og arbeid for styret og dem som blir rammet. Det er også viktig å gjøre jobben riktig.
Ved å ha en profesjonell partner som LABO med på laget, som følger rehabiliteringsprosjektet hele veien, er dere langt mer sikre på at jobben blir kontrollert i alle faser og at eventuelle feil og mangler avdekkes tidlig. Teknisk avdeling har lang erfaring og vet hva som kreves og hvordan utførelsen skal være.

For mer informasjon om rehabilitering, ta kontakt med:

 • Torbjørn Sørensen, tlf.: 906 19 305
 • Rune Fjeldheim, tlf.: 916 82 001

 

Omlegging av tak på Karistranda II borettslag. Godt samarbeid mellom avdelingene i LABO, Marius Christensen, Jostein Nagel Throndsen og Nicolai Johansen, alle fra Boservice og prosjektleder Rune Fjeldheim (gul jakke) fra Prosjekt og boligutvikling. 

Prosjekt og byggeledelse:

Avdeling for prosjekt- og boligutvikling  i LABO har samlet mange års erfaring som prosjektledere og byggeledere for alt fra små byggeprosjekter til større utviklingsprosjekter: LABO besitter en meget god kompetanse innen prosjektstyring. Vi utførere alt fra prosjektledelse for prosjekter i egen regi, til å bistå boligselskapene med rehabiliteringsoppgaver i alle størrelser.

Hvorfor bruke penger på prosjekt og byggeledelse?

 • Boligselskapene får en profesjonell partner
 • Administrasjon og ledelse av byggeplassen på vegne av byggherren
 • Bistå med anskaffelser og kontrahering av entreprenører
 • Kunnskap om entrepriseformer og entrepriserett
 • Kunnskap om lover og forskrifter
 • Lang erfaring i å jobbe mot entreprenører
 • Lang erfaring i å ivareta ulike hensyn i et bofellesskap. Det er mange hensyn å ivareta for at en byggesak skal bli vellykket. Vi har erfaring med å jobbe mot profesjonelle entreprenører og å håndtere hensynet til boligselskapet og dens beboere. Rehabilitering av for eksempel bad er en omfattende prosess. Det er et stort ansvar for styret og det griper inn i alle beboernes leiligheter og privatliv.

 

Her bygger vi nye boliger på Agnes, Sjøparken

Nybygg:

Vi har bygd boliger i Larvik siden 1946 og kjenner markedet og bransjen godt. Vi samarbeider godt med en rekke utbyggere. Dess tidligere vi blir involvert i et nytt prosjekt desto større nytte har utbygger av vår kompetanse og våre bidrag.

Vi utvikler også boligprosjekter selv.

Vi har kontroll på lover og regler i de ulike fasene fra prosjekt til ferdig bolig.

Gjennom oss kan også utbygger få tilgang til vår fulltegningsforsikring. Det betyr at du kan du sette i gang prosjektet i en tidligere fase. Forsikringen gir utbyggerne en sikkerhet mot tap knyttet til usolgte boliger. Fulltegningsforsikring sørger også for at boligprosjektet kommer raskt i gang.


Forsikringer og skader på eiendommer:

Når uhellet er ute

Alle skader som oppstår på eiendom som følge av brann, vannlekkasjer eller tyveri/hærverk, skal rapporteres til LABO gjennom styret i respektive boligselskap.

Dersom skader oppstår utenfor arbeidstid, kan du ta kontakt med leder i borettslaget er eller direkte med firmaer innenfor det faget skaden gjelder, for å begrense skadeomfanget.

Beboernes ansvar

 • Rapportere alle skader på eiendom til styret.
 • Sørge for å ha tegnet innboforsikring. Dersom du ikke har innboforsikring kan du benytte deg av medlemsavtalen med IF
 • Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo.
 • Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget.
 • Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannslukkings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.


Rådgivning:

Boligbyggelaget bistår med rådgivning om vedlikehold og oppgradering av borettslagets bygningsmasse og uteområder. Når borettslaget ønsker det, deltar boligbyggelaget på befaringer sammen med representanter fra styret.

Det utarbeides en enkel befaringsrapport med skisser, kostnadsoverslag og annet underlagsmateriell som grunnlag for borettslagets videre vurdering.

Boligbyggelaget bistår med generell rådgivning i energispørsmål og forhold knyttet til bomiljø.

 

Internkontroll:

 • Hvordan står det til med sikkerheten i boligselskapet?
 • Er lekeplassene trygge?
 • Er brannsikkerheten god?
 • Vet beboerne hvordan de skal rømme ut av egen bolig?

Alle boligselskaper er pålagt å ha et HMS-system. Internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen. Det er styret som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende internkontroll.

Les mer

Vi kan bistå boligselskapene med internkontroll og har et godt opplegg for dette. Det heter BevarHMS.

Her er en informasjonsfilm om Blåkollen borettslag, som viser hvordan de løser HMS-forhold ved hjelp av verktøyet BevarHMS.

Ta kontakt med Dag Rune N.Norheim, i LABO om du ønsker mer informasjon om hva LABO kan tilby.

 

Hvilke tjenester tilbys?

Alle eiendommer har behov for vedlikehold. Erfaringsmessig medfører vedlikeholdsarbeid som utføres for sent store ekstrakostnader og unødig store følgeskader.

Prosjekt- og boligutvikling kan bidra med assistanse til systematisk vedlikehold, nybygg og prosjektering. Vi kan tilby følgende tjenester:

 • Tilstands- og skadevurderinger
 • Vedlikeholdsplanlegging og rådgivning
 • Bistand ved forsikringsskader på eiendom
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Innhenting av tilbud
 • Oppfølging av håndverkere og entreprenører
 • Avklaring i forhold til offentlige myndigheter

Eksempler på områder vi dekker:

 • Vedlikehold
 • Rehabilitering
 • Tilbygg
 • Nybygg
 • El-sjekk
 • Kontroll av lekeplasser
 • Kontroll av brannvarsling
 • Ventilasjonssjekk
 • Våtromssjekk
 • Utearealer - parkering
 • Vaktmestertjenester
 • Internkontroll
 • HMS