Teknisk avdeling


Teknisk avdeling bistår boligselskap med planlegging og gjennomføring av rehabilitering og vedlikehold.

Teknisk avdeling i LABO har ansatte med solid kompetanse og bred erfaring fra alle faser i en rehabiliterings- eller byggeprosess.

Våre tjenester bidrar til et produkt av beste kvalitet.

Våre områder:

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • Teknisk rådgivning
 • Vedlikeholdsplanlegging

Hvilke tjenester tilbys?

Alle eiendommer har behov for vedlikehold. Erfaringsmessig medfører vedlikeholdsarbeid som utføres for sent store ekstrakostnader og unødig store følgeskader.

Teknisk avdeling kan bidra med assistanse til systematisk vedlikehold, nybygg og prosjektering. Vi kan tilby følgende tjenester:

 • Tilstands- og skadevurderinger
 • Vedlikeholdsplanlegging og rådgivning
 • Bistand ved forsikringsskader på eiendom
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Innhenting av tilbud
 • Oppfølging av håndverkere og entreprenører
 • Avklaring i forhold til offentlige myndigheter

Eksempler på områder vi dekker:

 • Vedlikehold
 • Rehabilitering
 • Tilbygg
 • Nybygg
 • El-sjekk
 • Kontroll av lekeplasser
 • Kontroll av brannvarsling
 • Ventilasjonssjekk
 • Våtromssjekk
 • Utearealer - parkering
 • Vaktmestertjenester
 • Internkontroll
 • HMS

 

Rehabilitering og vedlikeholdsplanlegging:

Alle bygningsdeler har en forventet levetid. Vi vet at mange starter arbeidet med vedlikehold og rehabilitering for sent. Det er på lang sikt dyrt og skal uventede hendelser og arbeid for styret og dem som blir rammet. Det er også viktig å gjøre jobben riktig.
Ved å ha en profesjonell partner som LABO med på laget, som følger rehabiliteringsprosjektet hele veien, er dere langt mer sikre på at jobben blir kontrollert i alle faser og at eventuelle feil og mangler avdekkes tidlig. Teknisk avdeling har lang erfaring og vet hva som kreves og hvordan utførelsen skal være.

For mer informasjon om rehabilitering, ta kontakt med:

 • Torbjørn Sørensen, tlf.: 906 19 305
 • Rune Fjeldheim, tlf.: 916 82 001

 

Prosjekt og byggeledelse:

Teknisk avdeling i LABO har samlet mange års erfaring som prosjektledere og byggeledere for alt fra små byggeprosjekter til større utviklingsprosjekter: LABO besitter en meget god kompetasne innen prosjektstyring. Vi utførere alt fra prosjektledelse for prosjekter i egen regi, til å bistå boligselskapene med rehabiliteringsoppgaver i alle størrelser.

Hvorfor bruke penger på prosjekt og byggeledelse?

 • Boligselskapene får en profesjonell partner
 • Administrasjon og ledelse av byggeplassen på vegne av byggherren
 • Bistå med anskaffelser og kontrahering av entreprenører
 • Kunnskap om entrepriseformer og entrepriserett
 • Kunnskap om lover og forskrifter
 • Lang erfaring i å jobbe mot entreprenører
 • Lang erfaring i å ivareta ulike hensyn i et bofellesskap. 
  Det er mange hensyn å ivareta for at en byggesak skal bli vellykket. Vi har erfaring med å jobbe mot profesjonelle entreprenører og å håndtere hensynet til boligselskapet og dens beboere. Rehabilitering av for eksempel bad er en omfattende prosess. Det er et stort ansvar for styret og det griper inn i alle beboernes leiligheter og privatliv.

 

Forsikringer og skader på eiendommer:

Når uhellet er ute

Alle skader som oppstår på eiendom som følge av brann, vannlekkasjer eller tyveri/hærverk, skal rapporteres til LABO gjennom styret i respektive boligselskap.

Dersom skader oppstår utenfor arbeidstid, kan du ta kontakt med leder i borettslaget er eller direkte med firmaer innenfor det faget skaden gjelder, for å begrense skadeomfanget.

Beboernes ansvar

 • Rapportere alle skader på eiendom til styret.
 • Sørge for å ha tegnet innboforsikring. Dersom du ikke har innboforsikring kan du benytte deg av medlemsavtalen med IF
 • Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo.
 • Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget.
 • Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannslukkings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.


Teknisk rådgivning:

Boligbyggelaget bistår med rådgivning om vedlikehold og oppgradering av borettslagets bygningsmasse og uteområder. Når borettslaget ønsker det, deltar boligbyggelaget på befaringer sammen med representanter fra styret.

Det utarbeides en enkel befaringsrapport med skisser, kostnadsoverslag og annet underlagsmateriell som grunnlag for borettslagets videre vurdering.

Boligbyggelaget bistår med generell rådgivning i energispørsmål og forhold knyttet til bomiljø.

 

Internkontroll:

Hvordan står det til med sikkerheten i boligselskapet?
Er lekeplassene trygge?
Er brannsikkerheten god?
Vet beboerne hvordan de skal rømme ut av egen bolig?

Alle boligselskaper er pålagt å ha et HMS-system. Internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen. Det er styret som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende internkontroll.

Les mer

Teknisk avdeling kan bistå boligselskapene med internkontroll og har et godt opplegg for dette. Det heter BevarHMS.

Her er en informasjonsfilm om Blåkollen borettslag, som viser hvordan de løser HMS-forhold ved hjelp av verktøyet BevarHMS.

Ta kontakt med Dag Rune N.Norheim, teknisk avdeling i LABO om du ønsker mer informasjon om hva LABO kan tilby.